Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 020-5312345
  • info@driessenrappange.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Telefoon 020-5312345

Kennis maken

Vul uw gegevens in en wij nemen spoedig contact op
24-06-2013

Belangrijk bericht voor ondernemers

Brandschades werden niet verhaald
Al ver voor 1940 maakten brandverzekeraars geen gebruik van de hen bij wet gegeven bevoegdheid, om een uitgekeerde brandschade te verhalen op een aansprakelijke derde. Uitgekeerde brandschades werden daarom nooit verhaald op eventuele 'schuldigen'. Behalve wanneer er bijvoorbeeld sprake was van opzet of een misdrijf.

Particulieren volledig vrijgesteld. Ondernemers gedeeltelijk.
Op grond van die tussen verzekeraars gemaakte afspraak kwamen ze overeen:

  • Geen verhaal te halen op particulieren die uitsluitend in hun particuliere hoedanigheid aansprakelijk zijn voor de door de brandverzekeraar uitgekeerde schade.
  • Hun verhaalsrecht jegens ondernemers (en ondernemingen) niet verder uit te oefenen dan tot een bedrag van € 500.000,- per schadegebeurtenis
  • Tevens is bepaald dat dit recht jegens niet-particulieren alleen zal worden uitgeoefend indien de aansprakelijkheid verband houdt met onzorgvuldig handelen of nalaten.

Belangrijke wijziging per 1 januari 2014: 
Op 19 december 2012 is door de algemene ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars besloten die afspraak drastisch te wijzigen. En wel met ingang van 1 januari 2014. De wijzigingen komen neer op:

  1. De regeling voor particulieren wordt gehandhaafd. Buiten een aantal bijzondere situaties, zoals schade als gevolg van opzet of misdrijf, blijft de situatie zo, dat schades niet verhaald worden op de veroorzakende partij.
  2. Waar het gaat om ondernemers en ondernemingen komt de oude afspraak volledig te vervallen. Dit betekent dat zij, vanaf 1 januari 2014, volledig aansprakelijk gehouden kunnen worden voor brandschades die anderen door hun toedoen lijden. De nieuwe regeling geldt voor schaden ontstaan na 31 december 2013.

Dat betekent nogal wat!
In bepaalde gevallen kan een ondernemer de hoogte van zijn zakelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben afgestemd op het feit, dat brandverzekeraars hun schadeuitkeringen nooit verder zouden verhalen dan tot maxcimaal €500.000. Dat was immers de geldende afspraak tussen de verzekeraars onderling.
Ik praktijk zijn brandschades vaak veel hoger. Naar schatting van het NIVRE zijn er over de eerste 3 maanden van 2013 alweer 35 branden van meer dan € 1 miljoen geregistreerd. De gemiddelde schade van deze grote branden bedroeg € 3,3 miljoen.

Nu met ingang van 1 januari 2014 dit verhaal wel mogelijk wordt, kunnen voor ondernemers onaanvaardbare risico's gaan ontstaan.
Op grond daarvan is het van groot belang te controleren of uw zakelijke aansprakelijkheidsverzekering daar voldoende rekening mee houdt.
Een richtlijn kan zijn:

  • Wat zou de maximale omvang kunnen zijn van brandschade bij uw buren. Daarbij kan de grootte van die panden een rol spelen, maar ook de omvang van de bedrijfsactiviteiten die daar plaatsvinden
  • En wanneer u veel 'op locatie' werkt kan dezelfde vraag gesteld worden, maar dan van de panden waar u in aan het werk bent. 

Geen eenvoudige materie. Temeer niet daar de verzekerde som van uw aansprakelijkheidsverzekering mede afhankelijk kan gaan worden van de plaats waar u werkt.

Wij gaan u graag helpen in kaart te brengen welke stappen in uw geval noodzakelijk zijn. 
Wanneer u daar gebruik van wilt maken, maken wij daar graag tijd voor vrij.

 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens